NEN 3140

De NEN 3140 richtlijn geeft in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

NEN 3140

De NEN 3140+A3:2019, is niet een op zich staande norm, in tegenstelling tot de 2e druk.

In het kader van de harmonisatie van de EU landen is in 1998 de EN 50110 uitgekomen, die als titel draagt “De bedrijfsvoering van elektrische installaties“. De EN 50110 vermeldt het minimale veiligheidsniveau dat voor ieder land geldt.

Alle bij de Europese Unie aangesloten landen hebben zich verplicht om deze norm in hun nationale wetgeving te implementeren of hiernaar te verwijzen. In Nederland is dat de Arbo-wet geworden.

Tevens heeft ieder land de mogelijkheid om nationale aanvullingen uit te brengen. Voor Nederland is dat de NEN 3140+A3:2019.

Beide normen kunnen dus niet los van elkaar gezien worden en vormen samen een consistent geheel.

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning.

De strekking van de norm houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de werknemer of bezoeker. Tevens dienen de (onderhouds-) werkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd te worden.

De volgende onderwerpen komen in de norm aan de orde:

  • Personeel

Personeel dat werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoert dient aan bepaalde vakbekwaamheidseisen te voldoen. Zij moeten periodiek geïnstrueerd worden over de gevaren van elektriciteit en de maatregelen die hiertegen binnen de organisatie zijn ingesteld.

Tevens dient het personeel schriftelijk te worden aangewezen in een categorie die bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelt.

De verschillende categorieën zijn de Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Ploegleider, Vakbekwaam Persoon en Voldoend Onderricht Persoon.

De elektrische installatie moet onder verantwoordelijkheid gesteld worden van een installatieverantwoordelijke. Indien werkzaamheden aan de installaties worden uitgevoerd, gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke.

  • Tekeningen

Er dienen bijgewerkte tekeningen aanwezig te zijn van de installatie.

  • Inspectie installatie en apparatuur

Onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke dient een document opgesteld te worden waarin omschreven is welke installaties en apparatuur geïnspecteerd dient te worden, de omvang van de inspectie en de frequentie hiervan.

Bij de inspectie wordt o.a. gekeken naar de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schok, thermische invloeden, veiligheidsketens en vluchtwegen.

  • Werkprocedures

Voor een aantal specifieke werkzaamheden dienen werkprocedures opgesteld te worden. Het betreft het werken aan spanningvoerende of spanningsloze installaties.

Meer weten over NEN 3140?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email. Direct een offerte aanvragen.