Handboek

Veilig werken met handboek veilige elektrische bedrijfsvoering

Volgens de Arbo wet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. In deze wet staan algemene bepalingen betreffende deze bescherming.

Voor concrete invulling verwijst de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) naar uitvoeringsbesluiten en normen. Een van deze normen is de NEN 3140.

In het geval van een ongeval zal de Inspectie SZW belast zijn met het onderzoek en de opsporing van eventuele strafbare feiten. In het geval van een strafbaar feit in het kader van de Arbo wet kan de werkgever (bestuurder of hoofd van de organisatie) maar ook de rechtspersoon (organisatie, bedrijf, onderneming) aansprakelijk en strafbaar worden gesteld. Daarnaast kan ook:

  • degene die opdracht heeft gegeven tot het plegen van een strafbaar feit,
  • degene die feitelijke leiding heeft gegeven,
  • of degene die nalatigheid kan worden nagewezen strafbaar worden gesteld.

Zelfs is het zo dat bij een ongeval met een werknemer, waarbij elektriciteit in het spel is en waarbij de werkgever niet de NEN 3140 heeft geïmplementeerd, de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade van die werknemer. Bovendien kunnen bedrijfsvereniging en ziekenfonds een verhaalsrecht hebben op degene die aansprakelijk is voor de schade.

Voor werkgevers die kunnen aantonen dat hun organisatie is doordrongen van de gevaren en de werknemers alle middelen hebben aangereikt om veilig en gezond aan de slag te kunnen gaan, hebben niets te vrezen. Bij werken met en aan elektrische installaties is de implementatie van NEN 3140 daarvoor het middel bij uitstek!

Het werken volgens de voorschriften van NEN 3140 verhoogt uiteraard ook de bedrijfszekerheid en vermindert de kans op storingen en uitval van de installatie!

Daarmee heeft de implementatie van het handboek veilige elektrische installatie (conform NEN 3140)het volgende doel voor een organisatie:

De doelstelling van de NEN 3140 is tweeledig:

  1. Beperking van elektrische risico’s bij werkzaamheden aan elektrische installaties. Hierbij moeten we denken aan uitbreidingen en onderhoud. Dit doel wordt bereikt door strikte voorwaarden te geven voor de werkwijze en de in te huren professionele partijen.
  2. Het beperken van elektrische risico’s bij het gebruik van elektrische installaties en apparatuur. Dit doel wordt bereikt door het periodiek inspecteren van de installaties.

Tijdens de implementatie van de NEN 3140 dient er een RI&E gemaakt te worden voor de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.  Bij de implementatie is het belangrijk vast te leggen hoe de organisatie is opgezet voor wat betreft de elektrotechnische veiligheid. Verder zal worden vastgelegd wat de Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV’s) van de betrokkenen zijn. De opleidingen van de functionarissen worden bekeken en vastgelegd en waar nodig zal een training worden gegeven om ten slotte een schriftelijke aanwijzing te ontvangen. In de norm zijn diverse aanwijzingen beschreven:

Onderzocht wordt welke functies in de organisatie van toepassing zijn.

Meer weten?

Het Inspectie Gilde informeert u graag nader over de rollen, het opstellen van een handboek en procedures, alsmede het selecteren van de voor u relevante opleidingen. Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.