Opleiding medewerkers


Kennisniveau van uw medewerkers

Vanuit het handboek veilige bedrijfsvoering heeft u medewerkers van aangewezen voor het invullen van verschillende rollen. De rollen die worden onderscheiden zijn:

 • Installatie verantwoordelijke (IV)
 • Werkverantwoordelijke (WV)
 • Vakbekwaam persoon laagspanning (VP)
 • Voldoende onderricht persoon (VOP)

Een hoog theoretisch en praktisch kennisniveau van het personeel is een belangrijke voorwaarde voor een onderneming om veilig en efficiënt te kunnen werken. Niet zelden bent u wettelijk verplicht om uw medewerkers de juiste opleidingen te laten volgen. Onderstaand treft u een nadere toelichting van de diverse rollen en de kennis welke zijn middels opleiding dienen te vergaren en te onderhouden.

Meer weten?

Het Inspectie Gilde informeert u graag nader over de rollen, het opstellen van een handboek en procedures, alsmede het selecteren van de voor u relevante opleidingen. Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.


Opleiding Werkverantwoordelijke / Installatieverantwoordelijke (WV/IV)

Het zwaartepunt van deze opleiding is gelegen in de preventie van risico’s, welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. Aanvullend daarop dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende toegerust is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding, in combinatie met de elektrotechnische deskundigheid, ervaring en inzicht in de installatie waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke is iemand met een relevante opleiding en voldoende ervaring waardoor hij of zij in staat is de verantwoording te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties, alsmede bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke is regelmatig als zodanig werkzaam.  Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij / zij beschikt over:

 • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;
 • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.
 • De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

Het doel van de opleiding is het verkrijgen van inzicht in de NEN 3140 over een veilige elektrische bedrijfsvoering en welke invloed dat heeft op de dagelijkse werkzaamheden. In deze opleiding wordt de cursist door middel van theorie en praktische voorbeelden geacht inzicht te krijgen in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Verder wordt hij / zij getraind, zodat de persoon de vaardigheid krijgt om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • De cursist heeft kennis van en inzicht in de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de ARBO-wet, –besluit en –beleidsregels en de NEN 3140: 2011. De relevante ARBO verplichtingen van de werkgever en werknemer. De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140: 2011. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140+A3: 2019. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke;
  • De cursist heeft kennis van de elektriciteitsvoorziening: met name de opbouw van het elektriciteitsnet, (opwekking, distributie en gebruikers), de spanning ten opzichte van het te transporteren vermogen en de relatie met optredende verliezen en de opbouw en beveiliging van stroomcircuits. Verder kent de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijkede toepassing en gebruik van verschillend schakelmateriaal en componenten, de werking van eenlijnschema’s, installatietekeningen, stroomkringschema’s en bedradingschema’s;
  • De cursist kent de risico’s van het werken met elektriciteit. Met name de gevaren van elektriciteit en de invloed van een aantal stroomwaarden op het menselijk lichaam. Ook kan de persoon in de juiste volgorde de maatregelen noemen om ongevallen door elektriciteit te voorkomen bij het uitvoeren van elektrische werkzaamheden en kan de twee meest ernstige gevolgen noemen van het aanraken van een spanningvoerend deel. De persoon kent de gevolgen van de vlamboog op het menselijk lichaam;
  • De cursist kan de relevante standaard werkprocedures conform NEN 3140+A3: 2019 beschrijven. Met name kan de persoon een omschrijving geven van de termen werkzone, gevarenzone, nabijheidszone en de werkplek. Hij / Zij kent de werkprocedure voor de gevarenzone en voor de nabijheidszone;
  • en alle andere onderwerpen die worden vereist in het STIPEL-certificeringsschema WV/IV-LS.

(Terug naar boven)

Opleiding Vakbekwaam Persoon Laagspanning (VP)

Het zwaartepunt van deze opleiding is gelegen in de preventie van risico’s, welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. Aanvullend daarop dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van vakbekwame personen de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende toegerust is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding, in combinatie met de elektrotechnische deskundigheid, ervaring en inzicht in de installatie waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Meestal wordt een elektromonteur of technicus aangewezen als Vakbekwaam Persoon om elektrische en niet-elektrische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties uit te voeren onder verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke. Een VP heeft minimaal een lagere opleiding in de energietechniek (niveau WEB 2) afgerond.

Aan de hand van theoretische kennis en praktische voorbeelden krijgt de deelnemer tijdens de opleiding:

 • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;
 • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten;
 • inzicht in de norm NEN 3140 over een veilige elektrische bedrijfsvoering en welke invloed dat heeft op de dagelijkse werkzaamheden.

De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.
(Terug naar boven)


NEN 3140 instructies tot Voldoende Opgeleid Persoon (VOP)

Een voldoend onderricht persoon (VOP)  is iemand die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke (WV) voldoende is geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon (VP) waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij / zij beschikt over:

 • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;
 • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.
 • De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

(Terug naar boven)

Meer weten?

Het Inspectie Gilde informeert u graag nader over het hoe u uw verantwoordelijkheid als goede werkgever kunt borgen, de rollen, het opstellen van een handboek en procedures, alsmede het selecteren van de voor u relevante opleidingen. Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.